ஸர்வம் சக்திமயம்- தேவீ மாஹாத்மியம்

பாகம் 2.            தேவீ மாஹாத்மியம்

அத்தியாயம் 12.         தேவீ கீலகம்

1. Vishudha gnana dehaya trivedi divya chakshushe, Sreya prapthi nimithaya nama somardha dharine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s