தேவீ மாஹாத்மியம் அர்கள ஸ்தோத்திரம் 9-14

ஸ்தோத்திரம் 9

அசிந்த்ய ரூப சரிதே ஸர்வ ஶத்ருவினாஶினி

ரூபம் தேஹி ஜயம் தேஹி யஶோ தேஹி த்விஷோ ஜஹி!!

अचिन्त्य रुप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनि

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि!!

Acintya Rup Charite Sarv Shatru Vinashini

Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi ॥

தேவி நம் மனதின் கற்பனைகளுக்கெல்லாம் மேலேயருக்கிறாள். அவள் எல்லா எதிரிகளையும்  கண் 

நேரத்திலே அழிக்க வல்லவள்.ஆகவே அவளை வேண்டினால் நமது மன சஞ்சலங்களெல்லாம் 

அழிந்துவிடும்.அப்படி அழிந்து விட்டால் அம் மனமும் இல்லாதாகி நாம் முக்தியடைந்துவிடுவார்கள் 

விடுவோம்.ஆகவே அவளை நமக்கு அதற்கான மன பக்கவாத்த்தால் அருளும்படி வேண்டுவோம்.அவளின் 

ஆசி பெறுவதில் வெற்றி பெறுவோம். அந்த வெற்றி எல்லோருக்கும் நல்ல உதாரணமாக இருக்கட்டும்

ஸ்தோத்திரம் 10

 நதேப்ய ஸர்வதா பக்த்யா சண்டிகே துரிதா அபஹே

ரூபம் தேஹி ஜயம் தேஹி யஶோதேஹி த்விஷோ ஜஹி!!

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरिता पहे

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि!!

Natebhyah Sarvadaa Bhaktyaa Chandike Durita Apahe

Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi ॥

தேவி அபர்ணா , உன்னை பக்தர்கள் பயபக்தியுடன் வணங்குகிறார்கள். அப்படி வணங்குகிறவரகளுக்கு 

சர்வதா பாபவிமோசனம் நல்குகின்றாய்.ஆகவே தேவீ, நான் உன்னை வணங்குகிறேன். நீ என் சகல 

பாபங்களையும் அழித்து, இனிமேல் பாபகர்மங்கள் அனுஷ்டிக்காமல் இருக்க மனோ பலமும் தேக பலமும் 

அருளுவாய்.எனது முயற்சியில் வெற்றி பெற உன் ஆசி அவசியம். அதை அருளுவாய்

ஸ்தோத்திரம் 11. 

 ஸ்துவாப்யோ பக்தி பூர்வம் த்வம் சண்டிகே வ்யாதி நாசினி

ரூபம் தேஹி ஜயம் தேஹி யஶோதேஹி த்விஷோ ஜஹி!!

स्तुवद्‌भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधि नाशिनि

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि!!

Stuvadbhayo Bhakti Puurvam Tvaam Chandike Vyadhi Nashini

Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi !!

தேவீ, உன்னை பக்தியுடன் யார் உபாசிக்கிறார்களோ அவர்களை சகல வியாதியிலிருந்தும் 

முக்தமாகுவாய்.வியாதிகளிலிருந்து விடுபட ஆசீர்வதிப்பாய்.

ஸ்தோத்திரம் 12. 

 சண்டிகே ஸததம் யுத்தே ஜயந்தி பாப நாசினி

 ரூபம் தேஹி ஜயம் தேஹி யஶோதேஹி த்விஷோ ஜஹி!!

चण्डिके सततं युद्धे जयन्ति पाप नाशिनि

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि!!

Chandike Satatam Yuddhe Jayanti Paap Nashini

Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi !!

தேவீ, நீ என்றுமே வெற்றியின் தேவதை.உனது வெற்றிப்பாதையில் என்னையும் சேர்த்துக்கொண்டு 

பாபங்களை அழிப்பதற்கு உதவுவாய். பாப கர்மங்கள் பூர்வ ஜன்ம கர்ம வினைகளுடன் பலன்தான் என்றாலும் 

இந்த ஜன்மத்தில் மேற்கொண்டு பாப மூட்டையை அஅதிகரிக்காமல் இருக்க அருளுவாய். தேவீ.

ஸ்தோத்திரம்  13. 

. தேஹி ஸௌபாக்யமாரோக்யம் தேஹி மே பரமம் ஸுகம்

 ரூபம் தேஹி ஜயம் தேஹி யஶோதேஹி த்விஷோ ஜஹி!!

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि!!

Dehi Saubhaagyam Aarogyam Dehi Me Param Sukham

Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi !!

தேவீ , வாழ்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு சுய முயற்சி தேவை என்பதை நான் அறிவேன். ஆனால், சுய 

முயற்சியோடு  உன் அதிருசியமான கைகளும்-அதிருஷ்டமும்-வேண்டும். பாக்கியம் என்றால் பவிக்கக் 

கூடியது. நிகழக்கூடியது. அது நல்லதாகவும் இருக்கலாம்; துன்பம் பயக்கக் கூடியதாகவும் இருக்கலாம் 

ஸௌபாக்கியம் என்றால் நல்லதுகளின் மட்டுமே தரக்கூடிய நிகழ்வுகள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அவர் 

வேண்டுமென்றால் தேவியின் அருள் இல்லாமல் முடியாது. அதற்கு மிகவும் அவசியம் தேக ஸௌபாக்கியம் 

அல்லது தேக ஆரோக்கியம்.தேக ஆரோக்கியம் இருந்தால் மட்டுமே இடைவிடாமல் தேவியை பஜிப்பதை 

முடியும்.தேக ஆரோக்கியம் மட்டும் இருந்தால்தான் மட்டும் போதாது, தேவியின் அருளைப் பெற. மன 

ஆரோக்கியமும் வேண்டும் மன ஆரோக்கியம் என்றால் நல்ல சிந்தனைகள், நல்ல பழக்க- 

வழக்கங்கள்,நல்லொழுக்கம் என்பவையாகும் இந்த குணங்களை பகவான் கிருஷ்ணன் பகவத் கீதையில் 

தெய்வீக குணங்கள் என்று விளக்குகிறார்.

பகவத்கீதையில் அத்தியாயம் 13 சுலோகம்  1

அபயம் ஸத்வஸம்ஶுத்திர்ஞானயோகவ்யவஸ்திதி

தானம் தமஸ்ச யக்ஞஸ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தப ஆரஜவம் !

अभयम् सद्वसंशुदघिज्ञानयोगव्यस्थिति

दानं दमश्च यक्ज्ञस्च स्वात्यायस्स्तप आर्जवमं ।।

.அபயம்- பயமின்மை,அதாவது அஞ்சாமை,, உள்ளத்தூய்மை,ஞானத்திலிருந்து, யோகத்திலும் உறுதியாக 

நிலை கொள்ளுதல்,தானம்-ஈகைத,இந்திரியங்களை கட்டுக்குள் வைத்திருத்தல்,, யக்ஞங்களிலிருந்து 

வழுவாமலிருப்பது, மவுனத்த செய்தல் இவை தெய்வீக குணங்கள் என்று போற்றுவோம்ப் படுகின்றன

பகவத் கீதை  அத்தியாயம் 13 சுலோகம் 2

அஹம்ஸா ஸத்யமக்ரோதஸ்த்யாக: ஶாந்திரபைசுனம்

தயா பூதேஷ்வலோலுப்த்வம் மார்த்வம் ஹ்ரீரசபலம்!

अहिम्सासत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्

दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवं हीरचपलम्।।

அஹிம்ஸா-மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் தீங்கிழையாமை,உண்மை,அக்ரோதா- கோபமின்மை, தியாகம்- 

துறவு,அமைதி,அபைசுனம்- கோள் சொல்லாமல், தயை,மற்ற ஜீவராசிகளிடம் அருணன், மற்றவர்களுடன் 

பழகுவதில் மிருதுத் தன்மை,சபலமின்மை  இவையெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் எனப்படுகின்றது. இப்படிப் 

பட்ட குணங்களை உடையவன் சிறந்த மன ஆரோக்கியத்துடன் விளங்குவான். மன ஆரோக்கியம் 

இருந்தாலோ,சகல  சௌபாக்கியங்களும்  தானாக வந்து சேரும்.அப்படி சௌபாக்கியத்துடனிருப்பவனுக்கு, 

பரம சுகம் உறுதி. அப்படிப்பட்ட நிலையை அடைவதற்கு, தேவீ நீ எனக்கு சரியான உனது ரூபத்தை 

காட்டித்தருவாய; அந்த ஸகுண பிரம்மத்தை உபாசிப்பதன் மூலம் எனக்கு யஶஸ் கிடைக்கும்படி செய்வாய் 

இந்த முயற்சிகளில் எனக்கு வெற்றி தருவாய்!

ஸ்தோத்திரம் 14

 விதேஹி த்விஷதாம் நாஶம் விதேஹி பலமுச்சகை:

ரூபம் தேஹி ஜயம் தேஹி யஶோதேஹி த்விஷோ ஜஹி

विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहिஅஹம்ஸாரூடா ஸத்

Vidhehi Dvissataam Naasham Vidhehi Balamuchchakaih

Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi ॥14॥

தேவீ நீயே நிர்குண பிரம்மம். உனக்குத் தெரியும், ‘ தேகத்துடன் இருப்பவன்- தேகாபிமானத்தை உள்ளவன் 

ஒன்றையும் சாதிக்க முடியாது.விசார மார்ககம் வழியாக ஆத்ம ஞானம் பெற்றால் மட்டுமே முக்த எறியாத 

முடியும். முக்தி என்றால் விஷய வாசனைகள் அற்றுப் போவது என்று பொருள்.விஷய வாசனைப் என்றால் அது 

நஞ்சை விடக் கொடியது. விஷய வாசனைகளில் மூழ்கியவன் தன்னைத் தானே அழித்தும் 

கொள்கிறான்.அதனால் தான் அஷ்டாவக்கிர முனிகள் விஷய வாசனைகளை விஷமென விட்டொழித்து விட

வேண்டும் என்று ஜனகருக்கு உபதேசிக்கிறார். 
முக்திமிச்சஸி சேத்தாத் விஷயாந் விஷவத்த்யஜ!

मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान् विषवत्त्यज। 

             அஷ்டாவக்கிரர் கீதை  முதலாம் அத்தியாயம் சுலோகம் 2

விஷய வாசனைகள் என்றால் இந்திரிய சுகங்கள் தரும் பொருட்களில்,காரியங்களிலும் ஈடுபாடு.அந்த விஷய 

வாசனை எனும் நஞ்சை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் தேகாபிமானத்தை ஒழிய வேண்டும்.அப்படி ஒழிப்பதற்கு 

எனக்கு சரியான மார்க்கத்தை காட்டுவாய் தேவி.அதில் வெற்றி பெறுவதற்கு அருளுவாய் தேவீ.. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s