വിദുര നീതി 24

Vidura niti 24

விதுர நீதி 24

ശ്രുതം പ്രജ്ഞാനുഗം യസ്യ പ്രജ്ഞാ ചൈവ ശ്രുതാനുഗാ

അസംഭിന്നാരൃമര്യാദ: പണ്ഡിതാഖ്യാ ലഭേത സ:

ஶ்ருதம்ʼ ப்ரஜ்ஞானுக³ம்ʼ யஸ்ய ப்ரஜ்ஞா சைவ ஶ்ருதானுகா³
அஸம்பி⁴ன்னார்ருʼமர்யாத³: பண்டி³தாக்²யா
லபே⁴த ஸ:

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा
असंभिन्नारृमर्याद: पण्डिताख्या
लभेत स:

One whose intellect is governed by knowledge ( Gnanam) and whose knowledge ( Gnanam) guides the intellect properly and one who does not violate the laid down traditions of Dharma he is knowledgeable.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s