பதஞ்சலி யோகசூத்திரம் 12

பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் 12.

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः॥१२॥
12.அப்⁴யாஸவைராக்³யாப்⁴யாம்ʼ தந்நிரோத⁴꞉..12..

முக்கிய வார்த்தைகள்
அப்யாஸ—பயிற்சி

வைராக்ய–ஆசையின்மை, உறுதி,
பொருள் சுருக்கம்
பயிற்சியினாலும் ஆசையின்மை- பற்றின்மையாலும் தான் சித்த விருத்தியை நிறுத்தவும் அறவே இல்லாமலாக்கவும் முடியும்.
விளக்கவுரை
எப்படி பற்றற்ற தன்மையை பெறமுடியும்? பெற்று விட்டால் எப்படி அதை நழுவ விடாமல் இருக்கமுடியும்?
மனம், இந்த பற்றற்ற தன்மையைப் பெற, தெளிவாகவும், நல்லதாகவும், பகுத்தறிவுடனும் இருக்க வேண்டும்.
அது – அந்த பற்றற்ற தன்மை நழுவாமல் இருக்க தொடர் பயிற்சி வேண்டும்

ஏனென்றால் ஒவ்வொரு செயலும் ஏரியின் மேற்பரப்பில் உண்டாகும் சிறு அலைகள்- ஓளங்கள் போன்றது. அதிர்வு ஏற்படுத்தி விட்டு மறைந்துவிடும், ஆனால் அவை மனதில் ஏற்படுத்தும் முத்திரைகள் பண்பாக (ஸம்ஸ்காரம்) மாறுகிறது.

இந்த பதிவுகள் அதிக எண்ணிக்கையில் மனதில் உண்டாகும் போது, அவை ஒன்றிணைந்து ஒரு பழக்கமாக மாறும். அவை காலப்போக்கில் பழக்கங்களாக மாறுகிறது.அவை ஒருவனின் இயல்பாகவே மாறுகிறது ( habit) . அவை மனிதனின் சொரூப குணத்தின் மறுபக்கமாக சொல்லப்படுகிறது. அதுவே சொரூபமாக மாறுவதற்கும் வாய்ப்பும் உண்டு.
அது வெறும் பழக்கமாக மட்டும் இருந்தால், நம்மால் அவைகளை உருவாக்கவும் மற்றும் அழிக்கவும் முடியும் ஆனால் அவையே நமது இயல்பாக மாறிவிட்டால் அவ்வளவு எளிதாக அழிக்க முடியாது,
நம் மனதில் இருந்து வெளியேறும் இந்த அதிர்வுகளால் – மனோ விருத்திகளால் சம்ஸ்காரம் அல்லது நமது பண்பு உருவாகிறது.,. நமது குணாதிசயம் இந்த அதிர்வலைகளின் கூட்டுத்தொகையாகும்.
நல்ல பண்புகள் மேலோங்கிருந்தால் ஒருவன் நல்லவனாவான், தீய பண்புகள மேலோங்கியிருந்தால் ஒருவன் பொல்லாதவனாகிறான்., மகிழ்ச்சிதரும் அதிர்வுகளை மிஞ்சியிருந்தால் இருந்தால் ஒருவன் மகிழ்ச்சியாகவேயிருக்கிறான். கெட்ட பழக்கங்களுக்கு ஒரே தீர்வு எதிர்மறையான நல்ல பழக்கம்தான்; அனைத்து கெட்ட பழக்கங்களும் நல்ல பழக்கங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். தொடர்ந்து நல்லதைச் செய்து, புனித எண்ணங்களைச் சிந்தித்துக்கொண்டே இருங்கள்; அடிப்படைதீய பதிவுகளை அடக்குவதற்கான ஒரே வழி நல்ல பதிவுகளை ஏற்படுத்துவது தான்.. எந்த மனிதனும் திருந்த முடியாதவன் என்று கிடையாது, ஏனென்றால் அவன் ஒரு குணத்தை, பழக்கவழக்கங்களின் தொகுப்பை மட்டுமே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறான், மேலும் இவை புதிய மற்றும் சிறந்தவற்றால் சரி செய்ய முடிவையும்! . குணம் என்பது திரும்பத் திரும்ப வரும் பழக்கம், அதற்கு இடைவிடா முயற்சி வேண்டும்.முயற்சி திருவினையாக்கும்.பகவான் ரமணர் பிற்காலத்தில் இந்த முயற்சி அல்லது பயிற்சி தடங்கலில்லாத ஒரு பாத்திரத்திலிருந்து இன்னொரு பாத்திரத்திற்கு வீழ்த்தப்படும் நெய் வீழ்ச்சி போல் இருக்க வேண்டும் என்பார்.

பதஞ்சலி முனிவர் வைராக்கியம்- விராகதை- பற்றின்மை பயிற்சியினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் மனோ நிவுருத்தியும் மனோ நாசமும் அடையலாம் என்கிறார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s